Ring til os på (+45) 86 51 88 80

Sundhed og velfærd med innovativ robotteknologi

Vi identificerer og lytter til de udfordringer og faldgruber, der eksisterer i det danske sundhedsvæsen hos specielt kommuner, hospitaler og i det private hjem. Det gør vi fordi, vi besidder kompetencerne til at imødekomme problematikker og udvikle løsninger, der kan medføre både bedre arbejdsmiljø samt betydeligt bedre forudsætninger for borgere og patienter. Samtidig vil vores løsninger i vid udstrækning medføre store økonomiske besparelser i kraft af øget effektivitet og højere kvalitet. Nøgleordene er robotteknologi og automatisering. 

 • Automatisering i sundhedsvæsenet
  - Hvorfor?
 • Fokus på borgere, patienter og personale
  - Hvordan?

Automatisering i sundhedsvæsenet

Det er ingen hemmelighed, at vores sundhedsvæsen står over for anseelige udfordringer. Sundhedsudgifterne er støt stigende. Det er de bl.a. som resultat af en fortsat aldrende befolkning og ændringer i levemåden, der medfører en øgning af livsstilssygdomme. Samtidig har vi som befolkning voksende forventninger til kvaliteten af de samlede ydelser som sundhedsvæsenet tilbyder os. Foruden stigende sundheds – og velfærdsudgifter oplever vi også en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. LT Automation medvirker til at komme disse udfordringer til livs.

Hos LT Automation er vi af den opfattelse, at erhvervslivet skal tage ansvar. Tage ansvar ved at imødekomme de problematikker, vi har mulighed for. For den offentlige og private sektor kan i forening gøre en forskel – det er vi overbeviste om. Derfor arbejder vi dagligt på at udvikle teknologier og automationsløsninger, der kan forbedre og medvirke til mere effektiv pleje og behandling i sundhedssektoren, hvorved vi via automatisering kan bidrage til at løse udfordringer i relation til manglende ressourcer og højere forventninger til kvaliteten.

LT Automation udvikler dermed løsninger, der i høj grad gavner kommuner og hospitaler i økonomisk øjemed i gennem direkte besparelse eller frigivelse af tid. Og med fokus på forhøjet kvalitet af ydelser til borgerne og forbedret arbejdsmiljø for de ansatte.

Velfaerd

Fokus på borgere, patienter og personale

Der eksisterer i dag et utal af manuelle, tidskrævende og tunge arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Arbejdsgange som er ineffektive, medfører et dårligt arbejdsmiljø og som ikke kommer borgere og patienter til gode. Det betyder, at tid og evner kan bruges langt mere effektivt, og endda på opgaver der skaber langt større værdi. Samtidig betyder en spændende og afvekslende hverdag sunde og glade medarbejdere. Hos LT Automation hjælper vi med at identificere de arbejdsgange, der med fordel kan automatiseres. Og vi udvikler nye robotteknologiske løsninger til samme formål.

Vi udvikler sundheds- og velfærdsteknologi samt automatiseringsløsninger, der bl.a. gør patienter i stand til at kunne bidrage til selv at varetage egen sundhed og gøre eksempelvis rehabilitering mere effektiv. Vi medvirker til at gøre borgere selvhjulpne, og vi reducere risikoen for arbejdsskader hos de ansatte. Blot for at nævne få eksempler. Det giver selvsagt mange fordele. Besparelser eller potentielt at sengepladser bliver hurtigere ledige, hvorfor sundhedspersonalet kan bruge de overskydende ressourcer på andre patienter. Men måske vigtigst er det, at vi herigennem sikrer en højere kvalitet af sundhedsydelserne.

Vi har via vores automatiseringsløsninger og robotteknologi fokus på at reducere mængden af fejl, øge patientsikkerheden og på at forhøjne graden af rehabilitering. Samtidig har vi fokus på livskvalitet og selvhjulpenhed hos borgere.

Cases

Du finder nedenfor et udsnit af de løsninger vi har udviklet og er i færd med at udvikle inden for sundhedsvæsenet.

 • Den Intelligente
  Sterilcentral
 • Den Intelligente
  Forsendelseskasse
 • Håndtering af
  medicindosering

Den Intelligente Sterilcentral

LT Automation har i 2015 påtaget sig en stor udviklingsopgave inden for automatisering i sundhedsvæsenet. Den nye ordre på 10 millioner kroner skal udmønte sig i udviklingen af banebrydende robotter, der skal automatisere arbejdsgangene på landets sterilcentraler. Robotterne skal udføre processer, der aldrig er set inden for automatisering og vil være det essentielle led i udviklingen af en samlet løsning – en intelligent og fuldautomatisk sterilcentral. En sterilcentral der vil medvirke til et langt mere effektivt og sikkert sundhedsvæsen.
 
“Vi er den første virksomhed i verden, der skal automatisere sterilcentralers arbejdsgange. Vi får lov til at revolutionere og skabe løsninger på reelle problemstillinger, der vedrører mange mennesker og det er i den grad motiverende” lyder det fra LT Automations direktør, Lasse Thomsen.
 
LT Automation er en uvurderlig brik i det samlede puslespil.  Et puslespil der om 2 år skal blive til løsningen ”Den Intelligente Sterilcentral – Automatisering af Pakning og Inspektion” forkortet DISAPI. Den samlede løsning skal skabes i fællesskab med Knud Aulkær Andersen, Henrik Granau samt Intelligent Systems, der er Main Contractor for DISAPI. Løsningen udføres for Sygehuspartnerskabet, der består af de 5 regioner samt Markedsmodningsfonden. Den samlede løsning beløber sig på 17,5 millioner i alt.  

Den intelligente Sterilcentral
Den manuelle håndtering af instrumenter.

Den intelligente Sterilcentral2
Lille udpluk af instrumenter som vi skal kunne håndtere med automatisering og robotteknologi.

Behovet for automatisering af sterilcentraler
I dag er sterilcentralernes arbejdsprocesser baseret på manuelle håndteringer, hvorfor der er tale om en væsentlig fejlkilde. Fejlkilden eksisterer især i form af risiko for kontaminering af instrumenter. Kontaminering kan medføre alvorlige infektioner hos patienter, og kan i yderste konsekvens koste menneskeliv. Derfor er det centralt at forbedre det faktiske. Yderligere er arbejdsprocesserne for medarbejderne på sterilcentralerne ofte præget af tunge løft samt ensformigt gentagende arbejde (EGA). Arbejdsformen medfører således en belastning af det fysiske arbejdsmiljø i form af et væsentligt slid på den enkelte medarbejder.
Årsagen til at sterilcentralernes arbejdsprocesser i dag er kendetegnet ved manuelle håndteringer skyldes, at automatisering inden for disse rammer er yderst avanceret. Det er tilfældet som følge af de høje renhedskrav samt de mange forskellige typer instrumenter, der skal håndteres. Men med ny teknologi er projektet blevet realiserbart, og det er her LT Automation har sin berettigelse ved hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Med DISAPI vil LT Automation gennem sine robotløsninger reducere mængden af EGA og belastende løft, skub og vrid markant, og herigennem skabe et forbedret fysisk arbejdsmiljø. Samtidig vil robotternes evne til at automatisere arbejdsgangene afløse den store risiko, der eksisterer for kontaminering, hvorfor patienterne vil kunne opleve en væsentlig større sikkerhed end i dag. Det skyldes at automationsprocesserne vil reducere mængden af fejl. Samtidig vil det medføre en forbedret økonomi for steriliseringsfunktionen i kraft af effektivisering af steriliseringsprocesserne samt reduktion af personaleomkostninger. Læs mere om automatisering af sterilcentraler.

DIF3Der håndteres på årsbasis ca. 21 millioner blodprøver i Danmark. 

Den Intelligente Forsendelseskasse

Den Intelligente Forsendelseskasse (DIF) er et samlet løsningskoncept, der gennem effektiv automatisering og indførelse af sporbarhedsteknologi, optimerer diagnosticeringstiden og minimerer spild og manuelle arbejdsgange. Løsningen giver sporbarhed, temperaturovervågning og fuldautomatisk håndtering af blodprøver fra praktiserende læger til laboratorier.

Øget kvalitet og sikkerhed omkring udtagning af blodprøver

DIF forbedrer kvaliteten af prøveresultater og diagnoser. Samtidig mindsker løsningen risikoen for fejldiagnosticering af patienten og sikrer en hurtig behandlingstid.

Tiden fra at blodprøven tages til, at den analyseres samt de temperaturer og den miljøpåvirkning, som prøven udsættes for og opbevares under, er essentielle for at resultatet af analysen bliver retvisende. Registrering, sporbarhed og overvågning vil derfor sikre at prøver, der ikke kan give et retvisende resultat, ikke analyseres.

Et effektivt laboratorium optimerer processen fra patientens blodprøve tages til resultatet af analysen er klar. Samtidig øges effektiviteten hos personalet og arbejdsmiljøet forbedres, da de manuelle arbejdsgange automatiseres og laboratoriets personale kan fokusere på analyse og prøveresultater fremfor på håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser.

Automatisering skaber en positiv samfundsøkonomisk effekt

Den positive samfundsøkonomiske effekt opnås i form af bl.a. kortere indlæggelsestider, hurtigere diagnosticering og tidligere behandling samt færre sygedage.

Systemet kan nemt tilpasses det enkelte hospital, eller den enkelte afdelings behov og ønsker til fx fleksibilitet og kapacitet mv.

Fakta

Projektpartnere:
 • Aalborg Universitetshospital
 • Odense Universitetshospital
 • Syddansk Universitet
 • RoboCluster
 • Farusa Emballage A/S
 • Intelligent Systems A/S
 • Markedsmodningsfonden

Vil du se den færdigudviklede prototype i aktion? Vi har lavet en lille video om Den Intelligente Forsendelseskasse – se den lige neden for.

DIFHer ses prototypen på Den Intelligente forsendelseskasse – automatiseret håndtering af blodprøver.

Eliminering af fejlhændelser i medicindosering

LT Automation har arbejdet på at finde en automatiseringsløsning, der imødekommer de problematikker som hjemmeplejen oplever i forbindelse med medicinhåndtering.

Kommuner observerer fejlmedicinering ved medicindosering i hjemmeplejen, hvorfor der er behov for hjælp i denne forbindelse. Vi anerkendte hos LT Automation problematikken, og påtog hos arbejdet med at søge en løsning. En løsning der minimerer eller eliminerer antallet af fejlhændelser ved medicindosering.

Medicindosering giver arbejdsskader og sluger tid

Hvis du som borger i Danmark bliver syg og har brug for medicin, men er for dårlig til selv at dosere den, kan du få hjælp af en hjemmesygeplejerske. Denne hjælp er vigtig for mange borgere, men der eksisterer desværre en del problemer i den måde medicinen bliver håndteret på i dag. Medicindoseringen foregår enten hjemme hos borgeren selv eller på sygeplejeklinikker, hvor borgeren møder op med sin medicin under armen for at få den doseret i pilleæsker.
 

Et af de problemerne er, at medicindoseringen er meget tidskrævende. Endvidere oplever sygeplejerskerne smerter i hænderne som resultat af at åbne emballagen som medicinen kommer i. Udover det store tidsforbrug med at fordele medicinen, er der en risiko for, at der opstår fejl i doseringen bl.a. grundet de omgivelser hjemmesygeplejerskerne sidder i, når de skal udføre arbejde.

LT Automation har udviklet en løsning, der imødeser mange af problematikkerne. Kontakt os for nærmere information.

Medicindosering
På billedet diskuteres og brainstormes omkring medicindoseringsrobotten med både sundhedspersonale, UCN og LT Automation.

Video

Få et levende indblik i, hvordan automatisering i sundhedsvæset kan anvendes.

Den Intelligente Forsendelseskasse – automatiseret håndtering af blodprøver

Med den Intelligente Forsendelseskasse er der tale om et samlet løsningskoncept. Et løsningskoncept der gennem effektiv automatisering og indførelse af sporbarhedsteknologi, optimerer diagnosticeringstiden og minimerer spild og manuelle arbejdsgange.

Løsningskonceptet har fundet vej frem gemmen samarbejde mellem LT Automation, Intelligent Systems og Farusa Emballage.

 

Kunne du tænke dig at høre mere?

Vi står altid klar til at fortælle dig mere om vores foretagender, og venter blot på dit opkald.

Har du en idé til eller har du identificeret et behov i sundhedsvæsenet? Tror du det kan løses med automatisering og robotteknologi? Tag kontakt til os så vi kan vurdere, om der er potentiale til at føre ideen ud i livet.

KONTAKT OS HER